Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας

Η Επιχειρηση«Ρόδη Κωνσταντόγλου» , με έδρα στο Μοναστηρακι Αθήνα Αττικής (Μιαούλη 9, 2ος ορ Μοναστηρακι Αθήνα 10554 , τηλ. επικοινωνίας Κινητό: 6945465632 Τηλέφωνο: 2103210285 , e-mail:Info@matishop.gr) δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο χώρο . Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, των εργαζομένων κι άλλων φυσικών προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία μας και τα επεξεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και για τον λόγο αυτόν έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική της στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ ή Κανονισμός).

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων

H «Ρόδη Κωνσταντόγλου » (εφεξής «Εταιρεία») επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συναλλασσομένων με αυτήν, καθιστάμενη ως προς αυτά «Υπεύθυνος Επεξεργασίας».

2.Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα μας, όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την προμήθεια των προϊόντων μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας ή άλλα τυχόν μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας, οπότε ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς μέσω των cookies, όπως την διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησής σας, την τοποθεσία σας, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε τα cookiesκαι μπορείτε να ρυθμίσετε τους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.

3. Κατηγορίες Δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι απλά όπως το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία πελατών μας (όπου είναι επιτηδευματίες), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλέφωνο επικοινωνίας όταν εκφράζουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας, ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων επικοινωνίας και των εργαζομένων των πελατών μας για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, καθώς και λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης όπως για παράδειγμα διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. πελατών μας για σκοπούς τιμολόγησης των προϊόντων μας σε περίπτωση συναλλαγής μαζί τους.

 

4. Σκοπός Επεξεργασίας 

Ο λόγοι που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι κατά περίπτωση για να συνάψουμε μαζί σας συμβάσεις, να εκτελέσουμε τις εκ των συμβάσεων υποχρεώσεις μας προς εσάς, να συμμορφωθούμε με νόμιμες υποχρεώσεις όπως η σχετική εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει, να αντικρούσουμε, εγείρουμε ή ασκήσουμε νόμιμες απαιτήσεις μας, να σας παράσχουμε τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθείτε στη σύναψη αγοράς προϊόντων, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντήσουμε σε ερωτήματα και αιτήσεις σας, να αξιολογήσουμε το βιογραφικό σας σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εσάς για συνεργασία μαζί μας, να σας ενημερώσουμε ή να σας προωθήσουμε τα προϊόντα μας εφ’ όσον έχετε εγγραφεί στη λίστα επικοινωνίας ή έχουμε προηγούμενη συναλλαγή μαζί σας. Σε κάθε περίπτωση με κάθε προωθητικό μήνυμά μας δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα ενημερωτικά/προωθητικά μηνύματα από εμάς και του γνωστοποιείται ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας για το σκοπό αυτό.

5. Νομικές βάσεις Επεξεργασίας

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι οι εξής :

  • Η συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς όπου αυτό απαιτείται (άρθρο 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ), π.χ. όταν μας δίνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών.
  • Η εκτέλεση σύμβασης στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα πριν από την σύναψη της σύμβασης κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ).
  • H επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ευρωπαϊκό ή Εθνικό Δίκαιο, π.χ. για να τηρήσουμε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις μας από φορολογικές ή ασφαλιστικές διατάξεις (άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ)
  • H επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία μας, εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκείμενα των δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1στ). Ειδικότερα, το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας είναι τα επιχειρηματικά της συμφέροντα και η ασφάλεια των συναλλαγών, η προστασία των εγκαταστάσεών της, η φύλαξη των περιουσιακών της αγαθών (υλικών και άυλων), η ασφάλεια των εργαζομένων, ο έλεγχος και αποκλεισμός πρόσβασης στις εγκαταστάσεις προσώπων άσχετων προς τις εργασίες της. Ειδικά ως προς τους σκοπούς ασφάλειας, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απολύτως αναγκαία και δεν μπορεί να υλοποιηθεί με άλλο ηπιότερο μέσο.

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση και μετά τη λήξη της για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις μας από διατάξεις του Εθνικού Δικαίου (π.χ. Εργατικής, Φορολογικής Ασφαλιστικής και Διοικητικής Νομοθεσίας), καθώς και στην περίπτωση που η διατήρηση είναι αναγκαία για την θεμελίωση άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

7. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε προβλέψει για την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διαδικασίες που προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή όπως: ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας, χρήση διακομιστή (server) που βρίσκεται σε χώρο με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους, συνεχή λήψη αντιγράφων από τη βάση δεδομένων, υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους κλπ.

8. Διαβίβαση σε τρίτους

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε, τους δεσμεύουμε δε με συμβάσεις να προστατεύουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς..

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας, τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας.

Έχετε   δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας και μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε όπως, π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης.

Έχετε   δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Ειδικότερα, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας όταν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία ή εάν εσείς εναντιωθείτε στην επεξεργασία και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία. Όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας τυγχάνει η συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλείτε, τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία τυγχάνει σύννομη όταν είναι αναγκαία για λόγους συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση της Εταιρείας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων αξιώσεών της.

Έχετε   δικαίωμα φορητότητας   των δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας όταν η νομική βάση της επεξεργασίας είναι είτε η συγκατάθεσή σας, είτε η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά ζητάτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών σας αξιώσεων, όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός της.

Έχετε   δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Σε κάθε περίπτωση ασκείται το σχετικό δικαίωμά σας με αίτημα που υποβάλετε στην Εταιρεία όπως ορίζεται κατωτέρω, που εξετάζεται από την Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Εάν ωστόσο η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, θα σας ενημερώσει κατά τη λήψη των δεδομένων γι’ αυτό καθώς και για το δικαίωμα εναντίωσής σας, το οποίο θα περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Τέλος, εφόσον διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, ή κρίνετε ότι το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί και η απάντηση που λάβατε από την Εταιρεία δεν είναι ικανοποιητική, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 – Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, http://www.dpa.gr/).

10. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς κατά κανόνα δε διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που δεν ισχύουν οι αρχές του Κανονισμού. Σε περίπτωση διαβίβασής τους προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ισχύουν οι κανόνες και προϋποθέσεις που θεσπίζονται στον Κανονισμό για τις διαβιβάσεις, βάσει απόφασης επάρκειας (άρθρο 45), τις διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις (άρθρο 46) ή τις κατά παρέκκλιση διαβιβάσεις για ειδικές καταστάσεις (άρθρο 49).

11. Επικοινωνία.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υποβάλλοντας το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@matishop.gr. Η Εταιρεία μας θα το εξετάσει και θα σας απαντήσει εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος) ανάλογα με τη φύση του αιτήματος, θα το ικανοποιήσει δε εφόσον δεν συντρέχει αντίθετη νομική υποχρέωση, λόγος δημοσίου συμφέροντος ή αντίθετο έννομο δικαίωμα της Εταιρείας (όπως για τη  θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ως ορίζει η νομοθεσία).

12.Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής.

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποιημένη Δήλωση, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική, για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022.